Motorvej eller Margueritrute

Fagplaner

Undervisningen på Osted Friskole lægger sig op ad de mål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder, som de er beskrevet i ”Fælles Mål”. 

Det betyder, at eleverne på Osted Friskole får en undervisning, der lever op til de samme krav som undervisningen i Folkeskolen. Osted Friskole ønsker derudover at tone undervisningen i en retning, der harmonerer med skolens værdigrundlag og faglige profil og som en naturlig konsekvens deraf også at prioritere emnerne. 

Følgende skrivelser er en konkretisering af den toning og prioritering og skal derfor læses som tilføjelser til Undervisningsministeriets ”Fælles Mål”. Desuden beskrives Friskolens særlige fag, som fortælling og diverse praktisk musiske fag.

 

Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk

Natur/teknik

Naturfag

Historie

Kristendomskundskab

Samfundsfag

Projektfag

Fortælling

Idræt

Musik

Billedkunst 

Design

 

 

Andre praktisk musiske fag: 

Kokkeri / Madkundskab

Samspil

Film

Skuespil / drama

Kunst

Tekstil

Sløjd 

Design

 

Faglighed i fokus - det skal være sjovt at lære

Undervisningen og aktiviteter i hverdagen skal ikke gennemføres for skolens skyld, men for livets! Eleverne skal ikke lære blot for at lære, men for at blive klogere på sig selv og deres liv. Det betyder ikke, at vi går på kompromis med faglighe- den – det betyder først og fremmest noget for den måde, vi underviser på. Læring fremmes bedst, hvis undervisningen er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.

Supplerende undervisning

Friskolen ønsker at tilgodese alle vores elever bedst muligt og en stor del af det at gå i skole er, at man kan følge den daglige undervisning. Ikke alle elever har dog lige let ved at følge undervisningen og dem tilrettelægger vi særlige forløb for af kortere eller længere varighed.

Vi arbejder med den tidlige indsats i dansk og matematik på indskolingstrinnet for at forebygge læse-, skrive- og matematik­vanskeligheder senere i skoleforløbet. 

Ved behov får vi hjælp fra skolens skolepsykolog, der via Lejre PPR vejleder skolen i særlige elvers trivsel og faglige fremgang.