Optagelsesprocedure 1.-9. klasse

Hvis der er plads, er optagelsesproceduren således:

1. Tilmeldingsblanketten på hjemmesiden udfyldes tilmeldingsblanket

2. Deltagelse i orienteringsmøde med skolens forstander tilmelding til orienteringsmøde

3. Rundvisning og optagelsessamtale med friskolens afdelingsleder.

4. Betaling af indmeldelsesgebyr

Når punkt. 1-4 er gennemført, er eleven sikret en plads.

 

1.Tilmelding

Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten her

2.Orienteringsmøde

Det er en forudsætning for at blive optaget i Børnehaven Fristedet eller på Osted Friskole, at forældrene deltager i et orienteringsmøde med skolens forstander. Her gøres der rede for værdier, pædagogik, rammer og gensidige forventninger. Optagelsen af eleven er først endeligt gældende efter deltagelsen i mødet, som dermed er obligatorisk. Møderne afholdes ca. 4 gange årligt. Tilmelding til orienteringsmøde sker her.

3.Rundvisning og optagelsessamtale

Hvis man på baggrund af orienteringsmødet ønsker, at ens barn bliver optaget på Osted Friskole, aftales en rundvisning med friskolens leder. Ved samme lejlighed afholdes en optagelsessamtale. Frem til og med 4. klasse afholdes samtalen med forældrene. Fra og med 5. klasse deltager eleven i samtalen. Efter samtalen vil skolen som udgangspunkt rette henvendelse til afgivende skole for at få en udtalelse herfra.

4.Indmeldelsesgebyr

Når en elev tilbydes en plads på skolen opkræves et tilmeldingsgebyr på 1.000 kr. Når betalingen er sket, er eleven sikret en plads på den ønskede årgang. Hvis man på et tidspunkt annullerer sin indmeldelse, refunderes indmeldelsesgebyret ikke. Er der ikke plads, kan eleven komme på venteliste. Det koster 250 kr. i administrationsgebyr at blive skrevet på ventelisten.

Vigtigt vedr. SFO (0. - 3. klasse)

Friskole og SFO udgør ét sammenhængende, pædagogisk tilbud. Arbejde ift. klassetrivsel ligger primært i SFO-regi, hvis personale også deltager i klassens lærerteam.

Når et barn starter i børnehaveklassen, er det derfor automatisk tilmeldt skolens SFO, og vi anser deltagelse i SFO som en forudsætning for et godt skoleforløb for såvel den enkelte elev som for klassen som helhed.

Særligt for optagelse i 7. klasse (overbygningen)

Den samme optagelsesprocedure, som gælder for øvrige klassetrin følges. Da vi udvider klassekvotienten i 7. klasse fra 20 til 25 elever, har vi en særlig venteliste til børn, der ønsker at starte hos os i overbygningen. Friskolens leder begynder - efter orienteringsmødet vi afholder i efteråret - at kontakte de enkelte familier med henblik på rundvisning og optagelsessamtale. Vi henvender os efter opskrivningssanciennitet til de familier, der har deltaget i orienteringsmødet. 

Fortrin til optagelse

Søskende til elever på skolen vil have fortrin til optagelse. Børn i børnehaven Fristedet vil have fortrin til en plads i børnehaveklassen. Disse fortrin betyder, at eleven rykker forrest på ventelisten, hvis der ikke er plads.

Venteliste generelt

Hvis der ikke er plads i en ønsket klasse, kan man blive optaget på venteliste. Hvis der bliver plads i klassen, kontaktes forældrene som udgangspunkt i den rækkefølge, hvori tilmeldingsblanket er modtaget. I en vis udstrækning kan der dog skeles til kønsfordeling, når elever fra ventelisten tilbydes plads. Det er forældrenes ansvar, at skolen altid har opdaterede kontaktoplysninger til forældrene. 

Hvis dit barn får tilbudt en plads i en af vores klasser på friskolen og ikke tager imod tilbuddet, vil barnet blive slettet fra vores venteliste. Forældre er dog velkomne til at skrive barnet op igen. Regel vedrørende sletning fra ventelisten er vedtaget maj 2024. 

Forældre på ventelisten inviteres til at deltage i orienteringsmøde, så de er forberedt, hvis der skulle vise sig en plads i den ønskede klasse. Tilmelding til orienteringsmøde

Det koster 250 kr. i administrationsgebyr at blive skrevet på ventelisten.

 

Spørgsmål om ledige pladser i den enkelte årgang kan ske til administrationen på kontor@ofe.dk eller på tlf. 4642 2323. Her kan man også få hjælp til udfyldelse af tilmeldingen og til optagelsesproceduren generelt