Optagelse i børnehaveklasse

På grund af fraflytning fra nærområdet, har vi ekstraordinært ledige pladser til børnehaveklassen - skolestart august 2024

Optagelsesprocedure

1. Tilmeldingsblanketten på hjemmesiden udfyldes tilmeldingsblanket

2. Deltagelse i orienteringsmøde tilmelding til orienteringsmøde

3. Betaling af indmeldelsesgebyr

 

1.Tilmelding

Børn kan tilmeldes skolestart, så snart de er født. Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten her

Ifølge gældende lovgivning er det et krav, at børn skal starte i skole i det kalenderår, de fylder 6 år. Kun i særlige tilfælde, som skal begrundes i barnets udvikling, kan forældre anmode om udsat skolestart. Hvis børnehave, forældre og skolen i året op til skolestart vurderer, at det vil være bedst for barnet at vente et år med skolestart, bliver barnet automatisk overført til næste års skolestart. Barnet er dermed sikret en plads og indmeldelsesgebyret skal ikke betales igen.

2.Orienteringsmøde

Det er en forudsætning for at blive optaget i Børnehaven Fristedet eller på Osted Friskole, at forældrene deltager i et orienteringsmøde med skolens forstander. Her gøres der rede for værdier, pædagogik, rammer og gensidige forventninger. Optagelsen af barnet er først endelig gældende efter deltagelsen i mødet, som dermed er obligatorisk. Møderne afholdes ca. 4 gange årligt. Tilmelding til orienteringsmøde sker her.

3.Indmeldelsesgebyr

Når et barn tilbydes en plads på skolen opkræves et tilmeldingsgebyr på 1.000 kr. Når betalingen er sket, er barnet sikret en plads på den ønskede årgang. Hvis man på et tidspunkt annullerer sin indmeldelse, refunderes indmeldelsesgebyret ikke. Er der ikke plads, kan barnet  komme på venteliste. Det koster 250 kr. i administrationsgebyr at blive skrevet på ventelisten.

Fortrin til optagelse

Søskende til elever på skolen vil have fortrin til optagelse. Børn i børnehaven Fristedet vil have fortrin til en plads i børnehaveklassen. Disse fortrin betyder, at eleven rykker forrest på ventelisten, hvis der ikke er plads.

Møder i børnehaveklassen før skolestart

Der indkaldes til det første forældremøde i marts eller april måned forud for skolestart.  Mødet vil indeholde mange praktiske informationer vedr. skolestart og dagligdagen i børnehaveklassen og SFO’en.

I løbet af marts måned vil børnehaveklasselederen og SFO-lederen besøge de børnehaver, de kommende børnehaveklassebørn går i. Her vil de hilse på børnene og tale med pædagogerne, så de er bedst muligt forberedt på at tage imod hver enkelt barn.

I maj måned inviteres børnene på besøg sammen med deres forældre. Denne dag er det børnene, der er i fokus.

Vigtigt vedr. SFO (0. - 3. klasse)

Friskole og SFO udgør ét sammenhængende, pædagogisk tilbud. Arbejde ift. klassetrivsel ligger primært i SFO-regi, hvis personale også deltager i klassens lærerteam.

Når et barn starter i børnehaveklassen er det derfor automatisk tilmeldt skolens SFO, og vi anser deltagelse i SFO som en forudsætning for et godt skoleforløb for såvel den enkelte elev som for klassen som helhed.

Økonomi

Der opkræves et opstartsgebyr på 1500 kr. henholdsvis 1. oktober og 1. februar før skolestart (i alt 3.000 kr.) Når eleven starter i børnehaveklassen, vil opstartsgebyret blive modregnet i de to første skolepengerater pr. 1. august og 1. september. 
Ved framelding inden skolestart bliver opstartsgebyret ikke refunderet.

Venteliste

Hvis der ikke er plads i børnehaveklassen, kan man blive optaget på venteliste. Hvis der bliver plads i klassen, kontaktes forældrene som udgangspunkt i den rækkefølge, hvori tilmeldingsblanket er modtaget. I en vis udstrækning kan der dog skeles til kønsfordeling, når elever fra ventelisten tilbydes plads. Det er forældrenes ansvar, at skolen altid har opdaterede kontaktoplysninger til forældrene.

Hvis dit barn får tilbudt en plads i vores børnehaveklasse og ikke tager imod tilbuddet, vil barnet blive slettet fra vores venteliste. Forældre er dog velkomne til at skrive barnet op igen. Regel vedrørende sletning fra ventelisten er vedtaget maj 2024. 

Forældre på ventelisten inviteres til at deltage i orienteringsmøde, så de er forberedt, hvis der skulle vise sig en plads i den ønskede klasse. Tilmelding til orienteringsmøde

Det koster 250 kr. i administrationsgebyr at blive skrevet på ventelisten.

 

Spørgsmål om ledige pladser kan ske til administrationen på kontor@ofe.dk eller på tlf. 4642 2323. Her kan man også få hjælp til udfyldelse af tilmeldingen og til optagelsesproceduren generelt