En skole ved sine fulde fem

Vedtægter

 

Vedtægter for den selvejende institution Osted Fri- og Efterskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1.Osted Fri- og Efterskole, oprettet i 1917, er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution, beliggende i Lejre kommune på adressen Assendløsevejen 1, Osted, 4320 Lejre. Cvr.nr. 59541919.

Stk. 2. Det er Osted Fri- og Efterskoles formål at drive en grundtvig-koldsk fri- og efterskole, en børnehave samt at danne ramme om et folkeligt arbejde på egnen. Formålet skal opfyldes inden for det af skolekredsen vedtagne værdigrundlag og den til en hver tid gældende lovgivning for friskoler, efterskoler og børnehaver.

Stk. 3. Værdigrundlag:

 1. Ligeværd, respekt og anerkendelse er fundamentale værdier i skolens arbejde

 2. Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger til støtte for en alsidig udvikling.

 3. Oplevelser, fantasi, faglig bredde og fordybelse samt individuelle hensyn til den enkelte elevs særlige forudsætninger og baggrund skal præge skolens arbejde.

 4. Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge livet til gavn og fornøjelse for sig selv og andre. Samværet bygger på fællesskab, ansvar og hensyn.

 5. Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på medbestemmelse og medansvar. Demokratisk tankegang, international forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen skal tilgodeses.

1

§ 2. Skolekreds og forældrekreds

Stk. 1. Enhver myndig person, der støtter skolens formål, og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte personlige medlemsbidrag, kan blive medlem af skolekredsen.

Stk. 2. Forældre til børn i friskolen og børnehaven er automatisk medlemmer af skolekredsen.

Stk. 3. Optagelse som medlem af skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling, som træffer endelig afgørelse i sagen. Såvel den, der har fået et afslag, som et mindretal i bestyrelsen kan få sagen behandlet på generalforsamlingen. Medlemskab af skolekredsen skal ikke godkendes for forældre til børn i friskolen og børnehaven.

Stk. 4. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Afstemning ved fuldmagt kan ikke finde sted. Stemmeret og valgbarhed opnås efter 3 måneders medlemskab, bortset fra forældre til børn i friskolen og børnehaven.

Stk. 5. Medlemskab af skolekredsen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller økonomisk udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 6. Medarbejdere på skolen kan kun være medlemmer af skolekredsen, såfremt de har børn i friskolen eller i børnehaven.

Stk. 7. Skolens årsregnskab udleveres til medlemmer af skolekredsen fra skolen senest 7 dage før den ordinære generalforsamling, hvor årsregnskabet fremlægges til orientering. Skolekredsens medlemmer og skolens medarbejdere har endvidere ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til andre og fastsætte nærmere retningslinier for indsigten. Oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt kan dog ikke videregives.

Stk.8. Forældrekredsen består af forældre til børn i friskolen og børnehaven. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven, eller har eleven i pleje.

§ 3. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned på skolen og indvarsles med mindst 14 dage. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt til skolekredsens medlemmer. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

Stk. 3. Generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen efter indstilling fra bestyrelsen, beslutter nedlæggelse af skolen og vedtager i fællesskab med bestyrelsen ændringer i skolens vedtægter.

Stk. 4. Generalforsamlingen og forældrekredsen vælger medlemmer til skolens bestyrelse jf. § 4. Stk. 5. Forældrekredsen vælger tilsynsførende til friskolen efter gældende regler.

2

Stk. 6. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.

 2. Beretning om skolens virke:

  a) Bestyrelsens beretning ved formanden.
  b) Skolens beretning ved forstanderen.
  c) Beretning ved den tilsynsførende for friskolen.

 3. Revideret årsrapport forelægges til orientering.

 4. Fastsættelse om medlemsbidrag.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 4 stk. 1.

 7. Valg af tilsynsførende jf. § 3 stk. 5.

 8. Eventuelt.

Stk. 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ske skriftligt. I øvrigt skal afstemninger foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jf. dog bestemmelserne i § 12.

Stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest den 15. marts være formanden i hænde og vil blive fremsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at enten 3 bestyrelses- medlemmer eller 1/3 af skolekredsens medlemmer skriftligt over for formanden kræver det. Den indvarsles som den ordinære generalforsamling. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år. Der vælges 2 suppleanter for 1 år. Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer og en suppleant af og blandt skolekredsens medlemmer, forældrekredsen vælger 2 medlemmer og en suppleant af og blandt forældrekredsens medlemmer. Skolens ansatte kan kun deltage i valg af bestyrelsen, hvis de er medlem af forældrekredsen. Medarbejdere og elever er ikke valgbare. Genvalg kan finde sted.

Stk.2. Mindst 4 medlemmer skal være forældre til børn i friskolen. Medlemmer af bestyrelsen med børn i skolen skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn udskrives af skolen. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes med mindst 4. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen er på valg ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 5. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd samt, at mindst ét medlem af bestyrelsen har indsigt i eller erfaring med efterskoleformen.

3

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde betingelserne for at være medlem af bestyrelsen jf. lov om friskoler og private grundskoler samt lov om efterskoler mv. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne.. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden indtræder suppleanten. Såfremt suppleanterne allerede er indtrådt i bestyrelsen, skal der snarest muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, således at der kan vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af perioden.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af skolekreds eller forældrekreds, som har valgt eller udpeget dem.

§ 5. Bestyrelsens opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud sker i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler m.v. og skolens vedtægt, samt for at den daglige pædagogiske ledelse varetages af skolens forstander. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af forstander indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingen.

Stk. 3. Efter samråd med forstanderen ansætter og afskediger bestyrelsen afdelingsledere, forretningsføreren samt fastansatte fuldtidsmedarbejdere.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5. Bestyrelsen godkender skolens årsplan og en indholdsplan for det enkelte efterskolekursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af retvisende årsrapport og status samt udarbejdelse af budget, samt for at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler. Det påhviler bestyrelsen at vælge en revisor. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 7. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til generalforsamling og til et møde i forbindelse hermed, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af to forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 8. Det er bestyrelsens ansvar, at generalforsamlingen vælger en tilsynsførende for friskolen efter gældende lovgivning og at Undervisningsministeriet orienteres om valget.

Stk. 9. På grundlag af skolens værdigrundlag godkender bestyrelsen en plan for den årlige evaluering af efterskolens virksomhed.

Stk. 10. Det er bestyrelsens ansvar, at de to forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt skolens forældrekreds i forbindelse med generalforsamlingen.

4

§ 6. Bestyrelsens forretningsorden

Stk.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem heriblandt formanden eller næstformanden, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes beslutning ved kvalificeret stemmeflertal, hvilket svarer til 2/3 af bestyrelsens medlemmer herunder formandens.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 2. Bestyrelsen indkaldes af formanden, der også meddeler hvilke sager, der skal behandles. Bestyrelsen skal desuden indkaldes, hvis mindst 2 medlemmer ønsker det.

Stk.3. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Alle bestyrelsens medlemmer har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Det skal fremgå af protokollen, hvis der er punkter, som medlemmer ikke har deltaget i på grund af inhabilitet. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 4. I bestyrelsesmøderne deltager forstanderen, andre medarbejdere og elever uden stemmeret i et omfang, der fastsættes af bestyrelsen. Medarbejdere og elever deltager ikke i punkter, der vedrører personalesager.

Stk. 5. For alle, der deltager i bestyrelsens arbejde, gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som medlem af bestyrelsen.

§ 7. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær varetages den daglige ledelse af souschefen eller den afdelingsleder, som bestyrelsen har udpeget her til. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage dispositioner, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 5. Forstanderen ansætter praktiske og administrative medarbejdere samt handicaphjælpere efter delegation fra bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen kan i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndige forstanderen til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette skønnes nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

5

Stk. 7. Forstanderen har ansvaret for, at der nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af forstanderen og repræsentanter for de faste medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og om tavshedspligt m.v. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

 1. a)  Forhold som bestyrelsen beder medarbejderrådet tage op.

 2. b)  Spørgsmål vedrørende samarbejde mellem skoles afdelinger

 3. c)  Personalepolitik

  § 8. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved årligt bidrag fra skolekredsens medlemmer, skolepenge fra eleverne og ved tilskud fra det offentlige. Bestyrelsen fastsætter skolepenge og generalforsamlingen fastsætter medlemsbidrag.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, bygninger og lignende.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne her om i lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt lov om efterskoler m.v. og må ikke anbringes på konti mv., som andre end skolen råder over.

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Skolens regnskabsår følger kalenderåret og årsrapporten opstilles efter gældende regler for friskoler og efterskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 8.april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § 4.

§ 10. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og forstanderen i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer herunder formandens.

6

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk.1 . Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. Vedtægtsændringer foretages i fællesskab mellem bestyrelsen og generalforsamlingen.

§ 12. Skolens ophør

Stk. 1. Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte skolens drift, kan generalforsamlingen med 3/4 af alle medlemmer træffe beslutning om skolens ophør. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Skolens evt. formue anvendes til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler for friskoler og frie kostskoler dog således, at anvendelse af overskydende midler skal godkendes af Undervisningsministeriet. Hvis skolen ophører med at drive undervisningsvirksomhed i overensstemmelse med § 1, skal skolen nedlægges. I de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffer bestyrelsen beslutning om nedlæggelse af skolen.

Stk. 2. Når der er truffet beslutning om skolens nedlæggelse, påhviler det bestyrelsen umiddelbart herefter at orientere elevernes forældre herom og om grundlaget herfor. Det påhviler yderligere bestyrelsen at give Undervisningsvisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende besked om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 3. Det påhviler skolens bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført i henhold til loven eller er overgået til behandling i skifteretten, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

Således vedtaget af den selvejende institution Osted Fri- og Efterskoles ordinære generalforsamling samt den ekstra ordinære generalforsamling

Til nærværende vedtægter findes et bilag vedrørende Osted Fri- og Efterskoles børnehave, vedtaget den 27. maj 2009

7

Værdigrundlag

Osted fri- og efterskoles vedtægtsbestemte formål er inden for gældende lovgivning at drive en grundtvig-koldsk fri- og efterskole med nedenstående værdigrundlag samt give plads for folkeligt arbejde på egnen. 

Værdigrundlaget, som skolekreds og ansatte har udarbejdet, omfatter følgende værdier, som forældre, skolekredsmedlemmer og ansatte skal virke ud fra.

 

1.  Ligeværd, respekt og anerkendelse er fundamentale værdier i skolens arbejde.

 

2.  Skolen skal fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forud sætninger til støtte for en alsidig udvikling.

 

3.  Oplevelser, fantasi, faglig bredde og fordybelse samt individuelle hensyn til den enkelte elevs særlige forudsætninger og baggrund skal præge skolens arbejde.

 

4.  Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge livet til gavn og fornøjelse for sig selv og andre. Samværet bygger på fællesskab, ansvar og hensyn.

 

5.  Det er skolens opgave at forberede den enkelte elev på medbestemmelse og medansvar. Demokratisk tankegang, international forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen skal tilgodeses.

Samspil og sammenspil

En god skole bygger på et godt samarbejde mellem skole og hjem.

Værdierne i praksis

Læringsmæssigt udmøntes vores værdier i en spændende hverdag gennem tværfaglighed, afvekslende undervisningsformer, morgensang, fortælling, lejrskoler, kreativitet, anerkendelse, relationskompetencer og pædagogisk udvikling.

Vi lægger stor vægt på det fællesskabsdannende gennem værdier som ligeværd, demokrati, tillid, tryghed og gensidig respekt. værdierne skal afspejles i undervisningen og fritiden såvel hos børn som voksne i en dagligdag, der er præget af frihed og ansvar, og med tydelige rammer og retning i form af vores værdigrundlag og visioner.