Høj faglighed i alle fag

Tilsyn

Der føres tilsyn med undervisningen af tilsynsførende Heidi Vester, som er mangeårig lærer og skoleleder fra såvel folkeskoleområdet som de frie skoler. Heidi Vester er valgt for en to-årig periode på skolens generalforsamling i april 2019 af forældrekredsen. 

Heidi Vesters baggrund for at føre tilsyn er således et langt virke inden for skole‐ og uddannelsesverdenen såvel på det praktiske som på det teoretiske plan. Herudover er den tilsynsførendes opgave at vurdere følgende:

  • Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk
  • Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
  • Hvorvidt undervisningssproget er dansk

Seneste tilsynserklæring (2018/2019) fra tilsynsførende Malene Christens kan læses her.

 

Tilsynsrapporter

Tilsynsførendes beretning 2017-18

I kraft af at Folketinget har vedtaget ændringer i Lov om friskoler og private grundskoler omkring tilsynet med skolerne, vil den egentlige tilsynserklæring fremadrettet foregå som en digital erklæring som først vil kunne indtastes og dermed være tilgængelig på skolens hjemmeside efter 1. maj. Denne beretning er således ikke at læse som den færdige tilsynserklæring, men blot en status på, hvad jeg som tilsynsførende har observeret i løbet af skoleåret. 

En særlig opmærksomhed i ministeriets nye retningslinjer for tilsynet, og som har haft stort fokus politisk er, at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

Det er igen i år mit klare indtryk, at dette krav i høj grad tilgodeses på Osted Friskole. Jeg oplever, at kommunikationen mellem skolens voksne og børn, foregår i et uformelt men anerkendende sprog. Eleverne henvender sig til de voksne  når de har brug for hjælp, og kommer gerne ind på lærerværelset, når der er brug for en voksen.I undervisningen tilskyndes eleverne til at ytre sig og til at tage medansvar for deres egen læring. Jeg har igen i år en oplevelse af, at elevernes stemme synes at være en vigtig medspiller for lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, hvilket er et ganske vigtigt parameter for den demokratiske dannelse.

Ved mine besøg på skolen oplever jeg en positiv og engageret stemning – det gælder både blandt elever og medarbejdere. Jeg er igen i år blevet mødt af elever der viser deres skole frem med stolthed, og gerne bruger tid på at fortælle om den. Det fortæller meget om den generelle trivsel på skolen, som bl.a. fremmes ved skolens evne til at skabe følelsen af fællesskab eksempelvis ved den daglige morgensang. Der er tydeligvis relationer på tværs af klasserne og elevene føler sig trygge ved hinanden. Jeg oplever således en skole med en kultur, der er karakteriseret ved fællesskab og medinddragelse, og som er både udfordrende og motiverende.

Jeg har mødt stort fokus på at bruge rummet på flere måder. Flere øvelser har været lavet i grupper forskellige steder på skolen, i uderummet, på gangen og i en rundkreds på gulvet i klassen, - en opstilling der sikrer alles opmærksomhed og en anden form for nærvær end den klassiske tavleundervisning. Det giver tillige et godt fundament for arbejdet med innovation og kreativitet.

Jeg har igen i år set, at der er en klar rammesætning for timerne, som er medvirkende til at skabe det gode læringsmiljø, og er med til at mindske, at der opstår uro og usikkerhed. Det er ligeledes vigtigt for at sikre den inkluderende pædagogik.

Jeg har haft mulighed for at se fagplaner for samtlige klasser og fag, og jeg vurderer, at indholdet i planerne lever op til kravene i Fælles Mål. Det er derfor også min vurdering, at skolens undervisning passer til elevernes klassetrin og forudsætninger, og at undervisningen som helhed står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Denne vurdering er lavet på baggrund af min deltagelse i undervisningen, gennemsyn af undervisningsmaterialer samt gennem dialog med elever og lærere. 

Det er tillige min vurdering, at Osted Friskole lever op til skolens egne værdier om at lægge vægt på i et trygt miljø at give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge sit liv til gavn og fornøjelse for sig selv og andre.

Bedste hilsener, Malene Christens, Certificeret tilsynsførende