Osted Friskole - en skole med holdning

Sygdom og fravær

I en tid hvor flere og flere forældre har fleksibel arbejdstid, benytter flere sig også af at kunne rejse udenfor de normale skoleferier. Fra skolens side vil vi anmode om, at I som forældre fra gang til gang overvejer dette afbrud i undervisningsforløbet, dels for det pågældende barn, dels for klassen som helhed. Såfremt barnet skal have fri i mere end tre dage, kan det først foregå efter skriftlig aftale med skolens ledelse.

Enkeltdags fritagelse skal aftales skriftligt med klasselæreren.

Sygdom meddeles inden kl 8.00 hver dag over skolens intra.

Er du også glad for at gå i skole?

Osted fri- og efterskole er en forældrebåren organisation, der bygger på de tanker som Grundtvig og Kold indførte i dansk skoleliv for over halvandet hundrede år siden.

Deres tanker handlede i høj grad om fællesskab, engagement og læring for livet. Det ser vi som værdier, der stadig er ekstremt vigtige.

Friplads / tilskud

Information vedr. tilskud og fripladser sker ved henvendelse til skolens kontor.

Skole, skade, ansvar og forsikring

På skoler, er det svært at undgå uheld og skader på personer eller ting og ind imellem forsvinder der også noget. Når uheldet er ude, bliver spørgsmålet om erstatning, ansvar og forsikring aktuelt.

 

Generelt er skolen ikke forsikringsansvarlig. Det vil sige, at egen eller modpartens forsikring normalt skal dække en eventuel skade. Det gælder skader der bevidst er påført skolens bygninger og inventar såvel som skader på anden person eller ting. I skadestilfælde vil skolen informere forældrene om forløbet og bede dem indberette skaden.

 

Nedenstående forklarer lidt om forsikringsforhold. Da der ikke er en enslydende facitliste på området, skal det læses som en vejledning. 

 

Vedrørende ulykke- og familieforsikring

Skolen har ikke har en forsikring, der kan dække skader opstået i skoletiden. Det er derfor vigtigt, at forældre selv sørger for en ulykkesforsikring til deres børn. 

Vi vil anbefale forældrene at tegne en heltids-ulykkesforsikring for alle familiens medlemmer. Så er man godt dækket ind mod mange grimme økonomiske overraskelser. Desuden anbefaler vi, at familien er dækket af en familie- eller ansvarsforsikring, hvor hele husstanden er dækket. 

Nogle forældre tror, at familieforsikringen (indboforsikringen) dækker, hvis deres barn kommer ud for en ulykke. Det gør den ikke. 

Eleverne skal enten forsikres på en ulykkesforsikring sammen med forældrene eller have deres egen børneulykkesforsikring. Forældrene skal være opmærksomme på, om den tegnede forsikring dækker under alle former for aktiviteter.

 

Ansvar - skyld

Juridisk set – og det er det, der er afgørende – er man erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, man påfører andre ved sine handlinger. 

Eleven skal altså have handlet uopmærksomt/tankeløst eller overlagt/bevidst, hvis han skal betale erstatning.

Det gælder både børn, forældre, ansatte og skole.

At børn også kan blive erstatningsansvarlige er ikke så almindeligt kendt. Men retspraksis har eksempler på, at domstolene har pålagt børn helt ned til 4 – 5 års alderen erstatningsansvar.

Det sker, hvis barnet forvolder en skade og i forhold til sin alder og modenhed burde kunne have indset det forkerte i handlingen.

F.eks. vil en 7-årig, der kaster en sten i hovedet på en kammerat og ødelægger kammeratens briller, kunne blive erstatningsansvarlig. Hvorimod almindelig leg anses som hændelige uheld, uden erstatningspligt.

 

Skader på elever

Såfremt skolen er ansvarlig, er skolen forsikret mod personskader og eventuelle efterfølgende kroniske følger. Ansvaret dækker kun hændelser på skolens grund i den enkelte elevs daglige skoletid, eller hvis skolen har arrangeret en alternativ aktivitet (ekskursion eller lejrskole). Det skal endvidere kunne bevises, at det er skolen, der er ansvarlig, det vil sige at skolen eller en ansat skal kunne bebrejdes den skade der er sket.

 

Skader på skolens ejendom

Hvis en skade sker, fordi en elev uagtsomt eller forsætligt beskadiger skolens ting eller bygninger, skal skaden dækkes af eleven (hjemmet). Når skaden er sket, kontakter den ansvarlige part sit forsikringsselskab og beder om at få tilsendt en skadesanmeldelse. 

Skolen kræver erstatning, hvis der er tale om skader opstået på grund af tankeløshed (f.eks. voldsom leg, løben på gangene eller boldspil indendørs) eller hvis man har forvoldt skade med overlæg - altså begået hærværk. 

 

Skader elever imellem

Eleverne har selv ansvar for penge, værdigenstande og personlige ejendele, som de har med i skole eller til arrangementer på skolen. 

Skolen står derfor ikke for erstatning hvis:

  • børn forvolder skade på hinanden
  • børn beskadiger eller begår hærværk på hinandens ting 
  • der bliver stjålet fra elever
  • der sker uheld/ulykker på skolevejen
  • elevernes ting beskadiges ved et hændeligt uheld

 

Forældrehæftelse

Forældre hæfter for deres børns uforsvarlige handlinger med op til 7500 kr. 

 

Tilsynsforpligtelser

Skolen kan blive ansvarlig for skader hvis de har svigtet deres tilsyns- og instruktionspligt. I en sådan situation skal det kunne bevises, at tilsynet har svigtet, og at skaden kunne være forhindret, hvis tilsynet havde været ført. Hvor meget tilsyn og instruktion der skal føres/gives, er afhængigt af barnets alder og modenhed, og i hvilken situation barnet befandt sig i på skadestidspunktet.

Forældrenes pligt:Forældrene skal hjemmefra oplyse børnene om almindelig god opførsel. Og de skal se efter, at børnene ikke tager farligt legetøj med, så som kastepile eller knive.

Lærernes pligt:Når barnet er i skole, er det lærerne, der har tilsynspligten. De skal se efter børnene og gøre dem klart, hvad de må og hvad de ikke må og tilrettevise dem ganske som forældrene. Hvis uheldet alligevel sker, og det kan påvises, at det er skolens/lærerens tilsyn, der har svigtet, vil skolen blive erstatningsansvarlige.

 

Tyveri

Bliver en elevs eller ansats ting stjålet på skolen, er det skolen uvedkommende. Den eneste mulighed for at få erstatning er at anmelde episoden til sin egen indboforsikring. Ligeledes kan politianmeldelse være en god ide.

Simpelt tyveri vil ikke blive erstattet. Der skal være tale om indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Skolen aflåses efter endt undervisning.

Ligeledes gøres opmærksom på, at skolen intet ansvar har for cykler, selvom de henstilles i cykelstativerne.

 

Skolevejen

Skolevejen er ikke omfattet af skolens tilsynspligt. Kommer en elev til skade på vej til eller fra skole, vil det som hovedregel være skolen uvedkommende på det erstatningsretslige område. Eleverne skal ikke gøre ophold på skolen efter endt skoletid.

 

Undervisningsmateriale

Eleverne har ansvar og erstatningspligt for lånt undervisningsmateriale.

 

Godt råd 

Den tilskadekommende anbefales altid at anmelde skader til eget forsikringsselskab for at få så kvalificeret hjælp som muligt.

 

 

Vejledning på nettet

Se følgende dokument, for en uddybelse af ovenstående punkter.

www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/Skolen_og_forsikring.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmation

Osted Valgmenighed

Mange af Osted Friskoles elever vælger at blive konfirmeret i Osted Valgmenighed. Her undervises og konfirmeres de af valgmenighedens præst Laura Lundager Jensen. Konfirmation finder altid sted den sidste weekend i maj.

Se mere www.ostedvalgmenighed.dk eller kontakt Laura Lundager Jensen på 4649 7311.

 
Konfirmation i øvrige kirker er selvfølgelig også en mulighed.