Motorvej eller Margueritrute

Fagplaner / årsplaner

Det samlede undervisningstilbud

Der er fokus på nye undervisningsformer, der tager afsæt i elevernes forskellighed, og samtidig er med til at udvikle lysten til læring.

Motorvejen betyder: hurtig frem til målet. Margueritruten betyder at vi gerne vil i mål, men gerne vil have delmål og detaljer med.

Faglighed i fokus - det skal være sjovt at lære

Undervisningen og aktiviteter i hverdagen skal ikke gennemføres for skolens skyld, men for livets! Eleverne skal ikke lære blot for at lære, men for at blive klogere på sig selv og deres liv. Det betyder ikke, at vi går på kompromis med faglighe- den – det betyder først og fremmest noget for den måde, vi underviser på. Læring fremmes bedst, hvis undervisningen er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.

Fagplaner

På friskolen læger fagplaner sig op ad undervisningsministieriets faglige mål for fagene. Dog har hvert fag sin egen fagplan, der har taget stilling til hvorledes der prioriteres og fokuseres. 

Årsplaner

Hvert år udarbejder lærerne årsplaner for de fag de varetager. Planerne udgives og på den måde kan både forældre, elever og lærere være aktive medspillere omkring elvernes faglige dagligdag på skolen.

Timeløse fag

Også på friskolen sikres, at eleverne præsenteres for de såkaldte timeløse fag, der består af tre hovedområder:

  • Færdselslære
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab            
  • Uddannelse og job

It i undervisningen

Progressionen i skolens arbejde med it skal tage udgangspunkt i det enkelte barns behov for læring, således at eleven får de bedste forudsætninger for at klare sig i morgendagens samfund. Det er vigtigt for udvalget at IT-strategien skal understøtte den øvrige undervisning der foregår på skolen og at anvendelsen af IT i undervisningen fortsat rodfæster sig i skolens værdigrundlag.  

 

 

I praksis betyder det at:

 

Skolen skal i samarbejde med forældrene fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer inden for IT-området, således at IT bliver en naturlig del af den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.

 

Skolen skal skabe rammerne for oplevelse, virkelyst og fordybelse, således at eleverne er i stand til at bruge IT i deres udvikling af erkendelse, fantasi og lyst til at lære.

 

Skolen skal fremme elevernes fortrolighed med IT således at eleverne opnår forståelse for informations-teknologiens betydning for medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et moderne videnssamfund med frihed og demokratisk styre.

 

Skolen skal sikre eleverne de IT-kompetencer, der er påkrævet for at kunne klare sig på en ungdoms-uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

 

Ovenstående betyder, at eleverne som minimum skal udvikle følgende tre kompetencer på IT-området:

 

1) Færdighedsmæssigt. Elevens evne til at udføre funktioner på computeren og i IT-medieværktøjerne.

 

2) Forståelse- og holdningsmæssigt. Elevens evne til målrettet at bruge it- og medieværktøjer. Den enkelte elev skal selv kunne vælge det rigtige værktøj afhængig af situationen. Eleven skal have indsigt i, kunne forstå

og anvende de arbejdsmetoder og -processer it- og medieværktøjerne indgår i. Forståelseskompetencen handler også om at kunne analysere de sammenhænge it- og medieværktøjerne indgår i.

 

3) Dannelsesmæssigt. Elevens evne til at kunne vurdere og perspektivere konsekvensen af anvendelsen af it- og medieværktøjerne i forhold til egen person og i forhold til omgivelserne. En alderssvarende refleksionskompetence skal sætte eleven i stand til kvalificeret at tage stilling til de personlige, læringsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser af IT og mediers tilstedeværelse.

 

Supplerende undervisning

Specialundervisning og tidlig indsats 

Friskolen ønsker at tilgodese alle vores elever bedst muligt og en stor del af det at gå i skole er, at man kan følge den daglige undervisning. Ikke alle elever har dog lige let ved at følge undervisningen og dem tilrettelægger vi særlige forløb for af kortere eller længere varighed.

Vi ønsker fortsat at optimere den tidlige indsats i dansk og matematik på indskolingstrinnet for at forebygge læse-, skrive- og matematik­vanskeligheder senere i skoleforløbet. I vil som forældre få nærmere besked, hvis vi gerne vil tilbyde jeres barn et kursus.

I flere tilfælde får vi hjælp fra skolens skolepsykolog, der via Lejre PPR vejleder skolen i særlige elvers trivsel og faglige fremgang.